Vår Integritetspolicy

SolidX värnar om dina personuppgifter och din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. I och med behandlingen av dina personuppgifter arbetar vi ständigt med att personuppgifterna alltid ska vara skyddade och behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, Dataskyddsförordningen (GDPR) samt interna policyer. Transparens är viktigt för oss och vi vill vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter från början till slut.

Integritetspolicy

I denna policy som avser integritet och dataskydd beskrivs hur SolidX samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter. I denna integritetspolicy beskrivs hanteringen av personuppgifter som samlas in via SolidXs hemsida, solidx.se. Policyn beskriver även de rättigheter du har enligt GDPR. Det är viktigt att du tar del och förstår Integritetspolicyn och hur du kan påverka behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
SolidX AB, org.nr 556612-0878 (”SolidX”) Södergatan 13, 211 34 Malmö, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Dina personuppgifter som behandlas av SolidX
När du besöker SolidXs hemsida kan du komma att ge SolidX information om dig själv för att kunna använda SolidX tjänster. Informationen om dig själv är nedan person- och kontaktuppgifter:

 • Namn
 • Efternamn
 • E-post
 • Telefonnummer
 • CV/Resumé
 • LinkedIn-profil
 • Länk till portfolio

Ändamål och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter
SolidX behandlar dina personuppgifter för att uppfylla följande ändamål enligt den rättsliga grunden intresseavvägning:

 • För att hantera din förfrågan av konsulttjänster av SolidX
 • För att hantera din jobbansökan till SolidX

För att uppfylla följande ändamål baserar SolidX behandlingen av dina personuppgifter enligt den rättsliga grunden samtycke:

 • För att visa innehåll på webbsidan med personlig anpassning
 • För att kunna förbättra webbplatsen

För att SolidX ska kunna erbjuda vissa funktioner och fullgöra tjänster behöver SolidX ta del av personuppgifter. Om du inte lämnar dina personuppgifter till SolidX har SolidX inte möjlighet att uppfylla åtaganden i förhållande till dig.

Sammanställning av personuppgiftsbehandling

Ändamål

Rättslig grund

Kategorier av personuppgifter

Lagringstid

För anmälning avseende prenumerationer

Intresseavvägning

E-post

Till dess att du själv avanmäler dig från prenumerationen

För förfrågan avseende konsulttjänster

Intresseavvägning

Namn, E-post, telefonnummer samt eventuell fritext

 2 år

För att behandla jobbansökningar

Intresseavvägning

Namn, efternamn, e-post, telefonnummer, LinkedIn-profil, CV/Resumé, länk till portfolio samt eventuell fritext

2 år

Tillgång och överföring av dina personuppgifter
SolidX kan komma att överföra eller dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter såsom bolag inom SolidX koncernen eller andra samarbetspartners. SolidX kan även komma att överföra eller dela dina personuppgifter till land utanför EU och Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) om något av SolidX’s koncernbolag eller samarbetspartners befinner sig där. Om överföringar av personuppgifter sker kommer SolidX att vidta rimliga tekniska, organisatoriska samt legala åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och överförs samt behandlas i enlighet med GDPR. Överföringar av personuppgifter utanför EU och EES kommer samtidigt att baseras på lämpliga eller passande skyddsåtgärder. Gällande informationssäkerhet tillämpar SolidX rutiner enligt ramverk ISO 27001.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av SolidX om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata SolidX rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och säkerhets- eller tekniska problem.

SolidX kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part om SolidX inte har ditt samtycke till det.

Lagringsperiod för personuppgifter SolidX behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändig och finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för, i enlighet med denna Integritetspolicy.

Där dina personuppgifter sparas baserat på intresseavvägning finns lagringstiderna angivna i ovan tabell. När det finns ett berättigat intresse från SolidX kommer personuppgifterna sparas för att sedan vid uppfyllandet av gallringsperioden raderas.

Skydd av dina personuppgifter I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning vidtar SolidX de lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter är säkra. Det för att skydda dina personuppgifter mot obehörig eller otillåten behandling, förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse. SolidXs säkerhetsrutiner förändras i takt med ny teknik och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Dina rättigheter I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt till att få information om vilka personuppgifter som SolidX behandlar om dig. Du har även rätt att veta för vilka ändamål SolidX samlar in dina personuppgifter. SolidX kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäckts vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har rätt att kostnadsfritt göra en förfrågan, vid flertal eller omfattande förfrågningar kan en rimlig avgift tas ut.

Du har rätt att begära:

Tillgång till dina personuppgifter I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt till att få information om vilka personuppgifter som SolidX behandlar om dig. Du har även rätt att veta för vilka ändamål SolidX samlar in dina personuppgifter. SolidX kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäckts vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har rätt att kostnadsfritt göra en förfrågan, vid flertal eller omfattande förfrågningar kan en rimlig avgift tas ut.

Rättelse av dina personuppgifter SolidX kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter SolidX behandlar om dig.

Radering av dina personuppgifter Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Radering av personuppgifter är dock inte en absoluta rättighet då SolidX fortfarande kan ha en legal grund för att behandla dina personuppgifter.

Begränsning av behandling Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

Dataportabilitet Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till SolidX i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer SolidX enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen. SolidX kommer inte överföra dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.

Om du skulle ha några klagomål avseende SolidXs behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Användning av cookies SolidX använder kakor (cookies) för att leverera en anpassad och förbättrad upplevelse på solidx.se. Vänligen läs vidare om hur det fungerar, varför vi använder kakor samt hur man stänger av funktionen på www.solidx.se/cookies.

Uppdatering av Integritetspolicy SolidX förbehåller sig rätten att från tid till annan uppdatera Integritetspolicy. SolidX kommer med rimligt varsel underrätta dig om ändringarna. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med SolidX innan ändringarna träder i kraft. Du säger upp ditt avtal genom att maila till info@solidx.se och ange ”Uppsägning av avtal” i ämnesraden och med en beskrivning ange vilken tjänst avtalet avser.